O podatkach wiemy wszystko - kompleksowa obsługa firm

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy. Proponujemy kompleksową obsługę księgową Państwa firmy oraz profesjonalne doradztwo podatkowe. Jako kancelaria podatkowa dążymy do zagwarantowania zgodności podejmowanych działań podatkowych z obowiązującymi przepisami oraz zminimalizowanie obciążeń podatkowych Państwa działalności. Dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z biznesem służymy pomocą przy rejestracji działalności gospodarczej, także służymy pomocą w procesie rejestracji spółki w systemie S24. Pomagamy wypełnić formularze i przejść proces rejestracji on-line.

Umów się na wizytę

Budynek biura z zewnątrz

Biuro Kosztbud wewnątrz


O kancelarii Kosztbud

Doradztwo podatkowe i nie tylko

Firma Kosztbud Dagma Kapturkiewicz jest jednocześnie biurem rachunkowym i kancelarią doradztwa podatkowego, znajduje się w Wejherowie na pomorzu i działa na rynku podatkowym od 1992 roku. Dzięki temu właściciel, doradca podatkowy Dagma Kapturkiewicz oraz współpracownicy, posiadają nie tylko potrzebną wiedzę, ale i cenne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych klientów. Połączenie doradztwa podatkowego i kompleksowych usług księgowych zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo, pozwalając uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków wobec urzędów i instytucji. Nasz zespół stale poszerza wiedzę zawodową, sięga po najnowsze rozwiązania technologiczne, ponadto uaktualniamy programy księgowe, monitorujemy zmiany w przepisach podatkowych i na bieżąco informujemy klientów o istotnych zmianach w regulacjach prawnych. Zawsze możesz liczyć na kompleksowe wsparcie całego zespołu, gdy dana sprawa wymaga szerszego spojrzenia.

Dokładamy starań, aby nie tylko prawidłowo i terminowo rozliczyć podatki, ale również, aby doradzić i zaproponować korzystne dla klienta rozwiązania. Dane naszych klientów są chronione i odpowiednio zabezpieczone poprzez współpracę
z informatykami. Doradca Podatkowy to zawód zaufania publicznego, który w swojej pracy oprócz nieustannego podnoszenia kwalifikacji, posługuje się zbiorem zasad etycznych chroniących klientów na każdej płaszczyźnie oraz zobowiązuje do zachowania tajemnicy zawodowej.
Możesz liczyć na dyskrecję i bezpieczeństwo, zarówno w czasie współpracy z naszą kancelaria, jak i po jej zakończeniu.

Posiadamy polisę OC w zakresie doradztwa podatkowego. Polisa poszerzona jest również o dodatkowe ubezpieczenia
w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Wcale nie musisz regularnie odwiedzać naszego biura – oferujemy możliwość współpracy zdalnej (on-line).

Podejmując współpracę z nami:

prowadzisz działalność pewniej i z większą swobodą, ponadto uzyskujesz:

• znaczącą redukcję kosztów - nie potrzeba tworzyć odrębnego działu księgowości, ponosić kosztów zatrudnienia i szkolenia personelu;
• gwarancję bezpieczeństwa - reprezentując Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji podatkowej
i kadrowo-płacowej;
• oszczędność czasu - pozwalamy skupić się na prowadzeniu firmy i zapomnieć o czynnościach związanych z prowadzeniem księgowości;
• profesjonalną obsługę w zakresie obowiązków publicznoprawnych, księgowych oraz kadrowo – płacowych, co przyczyni się do poczucia pewności, iż spoczywający na firmie obowiązek jest wykonywany z najwyższą starannością i zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.
• doradztwo w trudnych sytuacjach oraz rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem.

legitymacja doradcy

To komfort, na jaki warto sobie pozwolić.

Wybierając nasze biuro rachunkowe, masz gwarancję bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług.


Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług księgowych i doradczych

Usługi księgowe

 • pomoc przy zakładaniu firm, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • doradztwo w wyborze formy prawnej firmy,
 • prowadzenie księgowości pełnej (księgi handlowe),
 • prowadzenie księgowości uproszczonej (PKPiR lub ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie podatku dochodowego (sporządzanie deklaracji PIT oraz CIT),
 • rozliczanie podatku VAT od produktów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • obsługa Intrastat.

Doradztwo podatkowe

 • bieżące doradztwo,
 • opinie podatkowe,
 • dokumentacja podatkowa,
 • przeglądy i audyty podatkowe,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • rozliczanie podatkowe osób fizycznych nieprowadzących działalności i podmiotów gospodarczych - rozliczanie PIT dla osób uzyskujących dochody w Polsce jak i za granicą,
  doradztwo dla rozpoczynających działalność,
  reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS, w tym w trakcie prowadzonych kontroli.

Usługi dodatkowe

 • sprawozdania urzędowe do GUS, NBP i innych instytucji (na wniosek klienta);
 • zgłoszenie informacji o beneficjentach,
 • Zakładowy Plan Kont i Polityka Rachunkowości (usługa jednorazowa dla zainteresowanych),
 • obsługa cudzoziemców (zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pracę) pomoc przy zakładaniu firm, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Usługi księgowe

Pomoc przy zakładaniu firm, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

W Polsce możesz prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach:
• jednoosobowej działalności gospodarczej
• spółki cywilnej,
• spółek osobowych
• spółek kapitałowych

Doradztwo w wyborze formy opodatkowania

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej spółek osobowych. Do wyboru są trzy opcje:
• skala podatkowa (zasady ogólne),
• podatek liniowy,
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla spółek kapitałowych - podatek dochodowy od osób prawnych:
• CIT (9% lub 19%),
• CIT-estoński (10% lub 20%).

Doradztwo w wyborze formy prawnej firmy

Działalność jednoosobowa to najprostsza forma prowadzenia działalności:
• można ją zarejestrować online lub tradycyjnie w CEIDG, a rejestracja jest bezpłatna,
• nie wymaga kapitału na start,
• przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od osób fizycznych (PIT) i ma możliwość wyboru formy opodatkowania,
• przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy,
• przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.

Spółki są bardziej złożonymi formami działalności:
Zastanawiasz się, jak założyć spółkę? W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrujesz spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną. Rejestracja odbywa się online: w systemie S24 lub za pośrednictwem portalu PRS.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych rozliczających się na podstawie PKPiR oraz ryczałtowców.

Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi służy ona rejestrowaniu zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celach prowadzenia działalności gospodarczej.

Do prowadzenia ewidencji środków trwałych zobowiązane są również - na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jednostki prowadzące księgi handlowe.

Prowadzenie księgowości pełnej

Księgowość pełna oznacza prowadzenie ewidencji dokonywanych operacji gospodarczych na podstawie ksiąg handlowych. Podstawą do prowadzenia ksiąg handlowych jest ustawa o rachunkowości. Przedmiotem rachunkowości w każdej firmie są zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, źródła ich finansowania oraz koszty, przychody i wynik finansowy danej firmy w ściśle określonym czasie. Pełne księgi dają możliwość bieżącego monitorowania sytuacji finansowej firmy.

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona oznacza prowadzenie ewidencji dokonywanych operacji gospodarczych na podstawie:
• Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR),
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczanie podatku dochodowego

Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzają zarówno podatnicy prowadzący jednoosobową działalność, w formie spółek osobowych (podatek od osób fizycznych: PIT) jak i firmy będące podatnikami podatku od osób prawnych (podatek CIT).

Rozliczanie podatku VAT od produktów i usług

Jak pomagamy? W imieniu firmy zobowiązanej prowadzimy rejestry VAT, sporządzamy i wysyłamy deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT.

• nie musisz być podatnikiem VAT, jeśli masz przychody poniżej określonego progu,
• możesz zarejestrować się dobrowolnie jako podatnik VAT,
• musisz być podatnikiem VAT po przekroczeniu określonego progu sprzedaży,
• musisz być podatnikiem VAT, jeśli dostarczasz towary i wykonujesz usługi, do których nie mają zastosowania zwolnienia.

Usługi kadrowo-płacowe

Nasze usługi kadrowo-płacowe to doskonała alternatywa dla własnego działu kadr i płac. W ofercie kancelarii jest:
• sporządzanie listy płac,
• sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
• zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji i informacji okresowych i rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
• dokonywanie rozliczeń rocznych pracowników, którzy złożyli wniosek w tym zakresie,
• rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rejestracyjnych i rozliczeniowych dla ZUS,
• prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym także akt osobowych pracowników,
• sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
• przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej absencji,
• przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
• obsługa kontroli w zakresie podatków i składek ZUS.

Obsługa Intrastat

• Co to jest Intrastat?

Intrastat to system statystyczny obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej, tj. system monitorowania i zbierania informacji o handlu towarami. Informacje wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz.

• Kogo dotyczy obowiązek Intrastat?

Zgodnie z przepisami, obowiązek składania deklaracji Intrastat spoczywa na osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi jednostkami z państw ze Wspólnoty, którzy przekroczyli pewne ustalone progi. Progi takie ogłasza na każdy rok sprawozdawczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzamy pełne sprawozdanie finansowe (wraz ze wzorem uchwał do zatwierdzenia przez wspólników jednostki).
Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobligowane są podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Składniki sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdanie finansowe podlegające corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

Sporządzanie deklaracji PFRON

Do dokonywania wpłat do PFRON zobowiązani są przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 proc. Gdy przedsiębiorcy spełniają te przesłanki, muszą złożyć odpowiednią deklarację do PFRON i wpłacić wyliczoną kwotę.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe – dla kogo i kto powinien skorzystać?

Nasze usługi skierowane są zarówno do przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek kapitałowych i osobowych, jak również klientów indywidualnych, którzy mają problemy np. z wypełnieniem deklaracji PIT czy odliczeniami od podatku. Oprócz usług typowo doradczych Zajmujemy się również mniej oczywistymi i bardziej skomplikowanymi zagadnieniami. Doradztwo podatkowe ma szczególne znaczenie w przypadku firm, którym zależy na optymalizacji kosztów oraz poprawy ich kondycji finansowej.

ikona lokalizacji

Lokalizacja

Kosztbud Dagma Kapturkiewicz
ul. Parkowa 2A lok. 19,
84-200 Wejherowo

ikona maila

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona godzin otwarcia

Godziny otwarcia

Pn - Pt: 7:30 - 15:30
W pozostałych godzinach kontakt pod telefonem komórkowym

Kontakt

Formularz kontaktowy